Đèn cầu tháp - Đèn pha chiếu xa

Hiển thị tất cả 40 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
18.590.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
19.060.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
19.290.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
19.725.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
18.790.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6
Clear
26.185.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6
Clear
26.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6
Clear
27.235.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6
Clear
27.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6
Clear
26.485.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
4.175.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
4.515.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.475.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
4.710.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.415.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
7.285.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
7.700.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
7.635.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
7.715.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
7.600.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
7.385.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
8.065.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
7.985.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2
Clear
8.185.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
7.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
7.950.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
8.185.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
8.300.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2
Clear
8.515.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
8.050.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*4
Clear
9.015.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*4
Clear
10.040.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*4
Clear
9.915.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*4
Clear
10.215.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*4
Clear
9.740.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4
Clear
15.285.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4
Clear
16.650.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4
Clear
16.485.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4
Clear
16.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4
Clear
16.250.000 

Còn hàng

Hotline